Maineuuring annab hinnangu senisele tegevusele ja on abiks strateegiate loomisel. Ainult arvamuste ja teadvustatud hoiakute kohta küsimine on nii eile päev, et seda on isegi piinlik maineuuringuks nimetada. Inimesed käituvad enamasti mitte teadvustatud hoiakute järgi, vaid oma “subjektiivse tõe” ehk teadvuses olevate kuvandite põhjal. Kuvandid ütlevad meile kiiresti, mis miski on ja annavad meile ka situatsioonis käitumisjuhendid. Maineuuring koos implitsiitsete assotsiatsioonide uuringuga annab meile  tõesema pildi.

Tarbijakaitseamet viib läbi oma avaliku kuvandi uuringuid juba 2012.aastast. Erinevate aastate puhul oleme täheldanud, kuidas muutused ühiskonnas muudavad ka suhtumist riiki ja avaliku sektori ametisse. Ühiskonnas juhtuva mõjust kuvandile räägin täiesti iseseisvas postituses.

Eesti ühiskonnas levinud Tarbijakaitseameti kuvand 2016. on väga positiivne, ametit tajutakse kui  avatud, sõbralikku, turvalist, arenevat ja oma. Niimoodi võiks kirjeldada sõpra või pereliiget, kellelt oled harjunud abi ja tuge saama.

Ametit tajutakse  ka apoliitilisena, kuigi 43% vastajaist ei oska hinnata ameti poliitilisust või apoliitilisust. Poliitiliseks peavad ametit vaid need, kes ameti tegevusega rahul ei ole ja neid on üliväike protsent. Küll aga ilmneb siin tendents, et Eestis toimib implitsiidne assotsiatsioon: kui poliitiline, siis negatiivne. Tarbijakaitseameti kuvand on apoliitiline ja oma.

Kuvandi faktoranalüüs kirjeldab Tarbijakaitseametit kui emotsionaalselt oma ja lähedast, kui aktiivset ja jõulist ja täiesti eraldi faktor on apoliitiline.

Küsimusele, kuidas amet oma tööga hakkama saab, vastas 83% küsitletutest, et amet saab oma ülesannetega hakkama ja vaid 6% hindas tegevust kehvaks.

Tarbijakaitseameti maine uuring kinnitas, et ameti tegevus ja kommunikatsioon käivad käsikäes, kommunikatsioon ei luba rohkem kui tehakse. Ameti töötajate tunnustuseks on ka fakt, et ameti positiivne kuvand ei erine statistiliselt oluliselt erinevates vanusegruppides ega erineva haridustasemega või sissetulekuga inimeste seas. Ainus eristav tunnus on Imagomeetrile vastamise keel. Venekeelsed vastajad on oma hinnangutes tagasihoidlikumad, kuid võrreldes eelmise uuringuga oluliselt positiivsemad.

Maineuuringu viis Imagomeetri meetodil läbi firma Past ja Partnerid, partneriks Kalev Petti ja Faktum-Ariko.